Pomiń łącza nawigacji

Zmiany w programie Kadry i Płace


WersjaTreśćZapisano
2009.4.305 Przy generowaniu zestawienia wykorzystanych nieobecności limitowanych dodano filtrowanie na grupę pracowniczą
2009-10-19 15:28:44
2009.4.304 Poprawiono usterkę programu polegającą na uwzględnianiu okresów przyszłych w stosunku do daty systemowej przy obliczaniu wymiaru przysługującego urlopu.
2009-10-16 10:36:05
2009.2.300 Jak jest określana podstawa do wyliczenia składek dla nieobecności o kodzie ZUS 121 i 122?

W okresie od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2011r. podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym ustalona zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Od 2009 roku podstawą jest wartość określona w poleceniu Stałe programu menu Opcje, na zakładce Zmienne formuł. Kod stałej "MinPlaca"

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urlopach wychowawczych podlegających z tego tytułu ubezpieczeniu zdrowotnemu stanowi od 1 maja 2004 r. kwota odpowiadająca wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.
W poleceniu Stałe programu menu Opcje, na zakładce Zmienne formuł stała o kodzie "SPIELEG"
2009-05-13 16:17:26
2009.2.290 W jaki sposób skonfigurować w świadectwie pracy adres odpowiedniego sądu pracy oraz sposób drukowania zajmowanego stanowiska?

W poleceniu Stałe programu menu Opcje na zakładce Konfiguracja wydruków można umieścić sekcję dotyczącą świadectwa pracy. Przykład poniżej:

[Świadectwo pracy]
Pouczenie = w Gdyni Plac Konstytucji 5
Praca = StanowiskoElement "pouczenie" decyduje o końcowej treści pouczenia do świadectwa pracy.
Element "praca" decyduje o kolumnie, z której będą brane dane do punktu 2. świadectwa pracy. Wartość "Zawod" oznacza, że będzie wypisywany ostatnio wykonywany przez pracownika zawód (kolumna wykonywany zawód zakładki przebieg zatrudnienia). Wartość "stanowisko" oznacza że będzie wypisywane ostatnio zajmowane przez pracownika stanowisko (kolumna stanowisko zakładki przebieg zatrudnienia).
2009-05-13 14:46:03
2009.2.290 Jak jest wypełniany punkt 3. świadectwa pracy (sposób rozwiązania umowy)?

Sposób rozwiązania umowy jest wskazywany w edycji danych kartoteki osobowej, na zakładce umowa o pracę, pole sposób rozwiązania umowy.
W słowniku użytkownika dla typu "rozwiązanie umowy" podaje się nazwę rozwiązania umowy oraz (opcjonalnie) w kolumnie inne dane, dodatkowy tekst, który ma być drukowany na świadectwie pracy, za nazwą sposobu rozwiązania umowy.

Definicja w słowniku "rozwiązanie umowy":
Słownik: rozwiązanie umowy

Fragment świadectwa pracy:
Rozwiązanie umowy na świadectwie
2009-05-13 14:16:59
2009.2.298 Zmiany w PIT4Rv2: zmieniono sposób wyliczenia ilości podatników. Poprzednio były brane pod uwagę te osoby, dla których element PODS_DOCHO był większy od 0. Obecnie element PODATEKN musi być większy od zera.
Wprowadzono PIT4Rv3
2009-05-13 13:59:35
2009.2.302 Na świadectwie pracy poprawiono wyliczanie dla punktu 4.1 (łączna liczba dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy):
1) nie jest uwzględniany urlop zaległy
2) w przypadku, gdy przy rejestracji nieobecności użytkownik podał zakres dat obejmujący dwa miesiące, a program automatycznie podzielił tę nieobecność na poszczególne miesiące, ilość dni podawana na świadectwie pracy mogła być niewłaściwa.
2009-05-13 13:49:44
2009.2.302 Na świadectwie pracy uwzględniono ilość dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie - zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy (punkt 4.4). Jest to ilość dni nieobecności oznaczonych na liście elementów list płac jako "Kontr. nieob.od 34 dni".
2009-05-13 13:44:58
2009.2.297 Wprowadzono zmianę związaną z nowym brzmieniem art. 92 K.p.
Osobom, które po roku kalendarzowym w którym ukończyły 50 lat, przysługuje wynagrodzenie chorobowe za 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. Pozostałym bez zmian czyli 33 dni.

2009-05-13 13:10:53
2009.2.302 W jaki sposób są wypełniane okresy nieskładkowe na świadectwie pracy (punkt 4.10)?

O tym czy dana nieobecność zostanie umieszczona jako okres nieskładkowy na świadectwie pracy decyduje ustawienie kolumny "Świadectwo pracy: okresy nieskładkowe" w poleceniu Elementy listy płac menu Lista płac:

Okresy nieskładkowe na świadectwie pracy
2009-04-28 09:50:09