Moduł księgowości głównej - Przeznaczenie:


System Księgowości Głównej jest narzędziem zarządzania, przeznaczonym dla służb administracyjno - finansowych przedsiębiorstwa, dla osób świadczących usługi z zakresu księgowości. System Księgowości Głównej jest oparty o ogólne zasady prowadzenia księgowości. Gromadzi dane analityczne do ewidencji syntetycznej i udostępnia je w formie tabulogramów i tabel na monitorze i na wydruku. Umożliwia także tworzenie układu ewidencyjnego w odpowiednich przekrojach do sporządzania sprawozdań okresowych i rocznych. Ważniejsze funkcje systemu to:
- możliwość rozpoczęcia pracy w dowolnym miesiącu w roku,
- wprowadzanie bilansu otwarcia w pierwszej wersji oraz korekt po badaniu przez biegłych księgowych,
- pełna rejestracja zdarzeń gospodarczych z zastosowaniem kontroli rachunkowej (zgodność kont dekretowanych,
- strony Debet (Winien) i Credit (Ma) i automatyczne księgowania (np. z zespołu 5 na 4),
- bieżąca i niezwłoczna informacja o obrotach i saldach na kontach analitycznych i syntetycznych,
- wyświetlanie na ekranie monitora różnego rodzaju zestawień dla celów analizy decyzyjnej, możliwość wydruku tych zestawień,
- w oparciu o tablicę kalkulacyjną tworzenie wszelkiego rodzaju sprawozdań (F-01, F-02, i DG-1 dla WUS-u, wyznaczanie wyniku finansowego firmy),
- możliwość automatycznego przenoszenia dekretów dowodów magazynowych (NBSMC) i faktur do systemu KG,
- zabezpieczenie dostępu do informacji zawartych w danych ewidencyjnych poprzez system haseł,
- system uwzględnia polskie znaki na ekranie i na wydruku,
- prowadzenie rejestru VAT zakupów i sprzedaży,
- analityczna i syntetyczna ewidencja rozliczeń z kontrahentami zewnętrznymi na zdeklarowanych kontach rozrachunkowych (również w walutach obcych),
- śledzenie prawidłowości realizacji należności i zobowiązań,
- naliczanie odsetek wraz z emisją not odsetkowych,
- emisja wezwań do zapłaty, emisja poleceń przelewu,
- generowanie terminarza płatności (określającego obrót pieniężny na podstawie aktualnego stanu rozrachunków),
- możliwość przesunięcia roku obrachunkowego w stosunku do roku księgowego,
- prowadzenie dziennika księgowego,
- generowanie wydruków zgodnych z wymogami ustawy o rachunkowości, możliwość jednoczesnej pracy dowolnej liczby osób wykonujących podobne operacje (praca sieciowa).